پمپ آب

تیپ:cyhan

طول کابل: 4m

قدرت: 40W-3W

قدرت دینامیکی: 125mm-42mm

لیتر/دقیقه: 30litr

آمپر: 5A

ولتاژ: 12V DC

قطر:7.7cm