دوشاخه خاری

تومان

مورد استفاده برای قطر داخل سیلندر 160mm و200mm می باشد.