در حال نمایش 11 نتیجه

هیدرولیک صنعتی فشار شکن

فشار شکن مینی پاورهمان شیر اطمینان است که در مسیر روغن قرار گرفته و در صورت افزایش فشار در سیستم مسیر روغن را تغییر داده و منجر به برگشت روغن در تانک و کاهش فشار سیستم می گردد.

اغلب افزایش فشار در سیستم با افزایش بار وارده به جکهای هیدرولیک یا بسته شدن مسیر در سیستم ها بوجود می آیدکه شیر فشار شکن مینی پاور از وارد شدن خسارت به قسمتهای دیگر سیستم هیدرولیک جلوگیری می نماید .

ولی استفاده زیاد باعث افزایش گرما در سیستم می گردد.